دانلود آهنگ شهاب مظفری ستایش

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵من بـرم هیـشکی تنها نمیشـه🎵

🎵بغـضی ابـری بـرام وا نمـیشه🎵

🎵طفـلکی مادرم بعد من🎵

🎵حتـما افسـرده مـیشه🎵

🎵کـاش میشـد اینو لااقل بـدونی مـوندم اینـجا کـه تنهـا نمونـی🎵

🎵عـاشقم واقعا نه از این عشقای یـک قـرونـی🎵

🎵زندگی عین دریای بـی آب مـن هـمش راه میـرم بـی تـو تـو خـواب🎵

🎵مثل یک کوری ام که عصاشو داده به دست یـک کـرم شـب تـاب🎵

🎵آخه تـو چی میـدونی ازم کـه رو تنـم جـای چنـگال گرگه🎵

🎵پـا گذاشتم رو قلبم که له شم ما کوچکا خدامون بزرگه🎵

🎵مـن بـرم هیشکی تنـها نمیشه بغضی ابـری بـرام وا نمـیشه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵طفلکـی مـادرم بعـد مـن🎵

🎵بچگیم تـوپ چـهل تیـکه بـودم تـه اون کـوچه تـاریکه بـودم🎵

🎵خیلـی سـالا گـذشـت تـا دلـم ریـشه زد تـو وجودم🎵

🎵خیلـی سـالارو یـادم نمونده دورمم خـیلی آدم نمـونده🎵

🎵مــن هنـوز حـرف دارم با چـشات درد و دل کـم نمـونده🎵

🎵زندگی عیـن دریای بی آب مـن همش راه میرم بی تو تو خـواب🎵

🎵مثل یک کـوری ام که عصاشو داده به دسـت یـک کرم شب تـاب🎵

🎵آخـه تو چی میدونی ازم که رو تنم جـای چنگال گـرگـه🎵

🎵پا گذاشتم رو قلبم که لـه شـم ما کوچکا خـدامون بـزرگـه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ ستایش شهاب مظفری🎵🎵

دیدگاهتان را بنویسید